Knauf Knauf
Weiter

Impressum

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
94481 Grafenau
Duitsland
Tel.: +49 (0) 8552 / 422 0
Fax: +49 (0) 8552 / 422 30
E-mail: info@knaufamf.com

Bevoegde rechterlijke instantie: Amtsgericht Passau
Registratienummer: HRA 7069

Beherend vennoot:
Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH, vestiging Elsenthal-Grafenau
CEO: Karl Wenig
Bevoegde rechterlijke instantie: Amtsgericht Passau
Registratienummer: HRB 1023

Btw-nummer conform paragraaf 27a van de Duitse Wet op de omzetbelasting:
DE131249009

Juridische bepalingen

Belangrijke opmerking over alle links:

Wij hebben op deze website links naar andere websites aangebracht. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de via de externe links gekoppelde websites. Om die reden aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle gelinkte sites op onze gehele website, incl. alle subsites. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links en voor de inhoud van de sites, waarnaar deze links of banners leiden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De verstrekte informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens op elk moment volledig, juist en geheel geactualiseerd zijn weergegeven. Dit geldt in het bijzonder voor alle links naar andere websites, waarnaar direct of indirect wordt verwezen. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangevuld, verwijderd of gewijzigd. Productnamen, productaanduidingen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van de desbetreffende rechthebbende.

Juridische productbepalingen:

Bij alle weergaven zijn afwijkingen van het originele product mogelijk. Daarom dient een bindende productkeuze altijd op basis van het originele voorbeeld gemaakt te worden. Alle gegevens en technische informatie die betrekking hebben op plafondsystemen van Knauf AMF, zijn gebaseerd op testresultaten die onder laboratoriumcondities tot stand zijn gekomen. De klant is ervoor verantwoordelijk om te bepalen of dergelijke gegevens en informatie voor de specifiek geplande toepassing geschikt zijn. Alle gegevens voldoen aan de stand van de techniek. Alle systeemrelevante certificaten, rapporten en montage-instructies moeten worden nageleefd! Verondersteld wordt dat uitsluitend oorspronkelijke producten en systeemonderdelen van Knauf AMF worden gebruikt waarvan de op elkaar afgestemde interactie is bevestigd door interne en externe testen. Bij combinatie met producten of systeemonderdelen van andere fabrikanten is daarom elke garantie of aansprakelijkheid uitgesloten. Bovendien dient in acht te worden genomen dat verschillende productbatches (datum/productienummer) niet samen mogen worden gebruikt. Technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Vergissingen, weergavefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Voor het overige gelden onze Algemene Voorwaarden (AV). .

Gegevens over het gebruikte beeldmateriaal

© arthurdent stock.adobe.com
© ambrozinio stock.adobe.com
© Marco2811 stock.adobe.com
© Sergey Mironov shutterstock.com
© Pakhnyushchy shutterstock.com
© everything possible shutterstock.com
© beerphotographer fotolia.com
© RoboLab shutterstock.com
© Johnny Greig istockphoto.com

Gegevensbescherming

Principes van gegevensbescherming van Knauf AMF:

Knauf AMF hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen u in deze verklaring dan ook informeren over de manier waarop wij uw privacy beschermen als u ons uw persoonsgegevens ter beschikking stelt, en over de manier waarop u toegang krijgt tot de aan ons verstrekte gegevens. Naast het vanzelfsprekend in acht nemen van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming willen we ons met deze aanwijzingen verplichten tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens.

Verzameling van gebruiksgerichte gegevens

Wanneer u de websites van Knauf AMF bezoekt, wordt automatisch de volgende algemene technische informatie opgeslagen: het browsertype, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, e.d. Dit zijn uitsluitend gegevens waarmee we u niet kunnen identificeren. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens op elk moment voor de toekomst weer intrekken.

Verzameling van persoonsgegevens

Indien op onze website om persoonsgebonden gegevens (zoals naam, adres of telefoonnummer) wordt gevraagd, zijn specifieke bepalingen van kracht en gebeurt dit uitsluitend als u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst schriftelijk weer intrekken: Contact opnemen
Wij gebruiken deze gegevens conform de wettelijke bepalingen voor de technische administratie van de websites, klantenbeheer, productenquêtes en marketing, uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

Gebruik van cookies door econda

Om de vormgeving af te stemmen op de wensen van de klant en om deze website te optimaliseren, worden met behulp van oplossingen en technologieën van de firma econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen, en worden uit deze gegevens met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd. Voor dit doel kan gebruik worden gemaakt van cookies die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan de gegevens over de drager van het pseudoniem. Vooral IP-adressen worden onmiddellijk na het moment van informatievergaring onherkenbaar gemaakt, zodat het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Bezoekers van deze website kunnen op elk moment voor de toekomst hier bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag. Veiligheid Wij treffen een veelvoud aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige en opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. hier bezwaar maken .

Gebruik van cookies door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst m.b.t. de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door uw browsersoftware navenant in te stellen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de op de volgende link beschikbare browser-plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Recht op informatie

Op verzoek delen wij u indien mogelijk per omgaande schriftelijk overeenkomstig het geldende recht mee, of en welke persoonsgegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen toch verkeerde informatie zijn opgeslagen, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u vragen hebt over het thema gegevensbescherming: info@knaufamf.com

Bezwaar maken tegen reclame via e-mail

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting openbaar gemaakte contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiematerialen, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot gerechtelijke stappen voor het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijv. door spam-mails.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig en de informatie waarmee het mogelijk is te controleren of u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief, kunt u op elk moment herroepen via de link 'afmelden' in de nieuwsbrief.