Knauf Knauf
Weiter

Algemene voorwaarden (AV)Knauf AMF GmbH & Co. KG voor leveringen en diensten – versie 01-01-2014

(1.) Algemeen - Toepasselijkheid

(1.1.) Op al onze offertes, orderbevestigingen en/of alle leveringen en/of alle diensten zijn onze onderstaande voorwaarden van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onze algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij leveringen of overige diensten zonder voorbehoud uitvoeren, terwijl wij op de hoogte zijn van tegenstrijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van onze klanten.

(1.2.) Onze algemene voorwaarden gelden uitsluitend ten opzichte van klanten die overeenkomstig paragraaf 14 van het Duitse burgerlijk wetboek gelden als ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen.

(1.3.) Onze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met onze klanten.

(2.) Offerte

(2.1.) Onze offertes zijn te allen tijde vrijblijvend.

(2.2.) Onze gegevens over afmetingen en gewicht, evenals afbeeldingen of gegevens over afmetingen en gewicht in o.a. brochures, prijslijsten, internet, e.d. zijn slechts indicatief en zijn dan ook niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(3.) Prijzen

(3.1) Onze prijzen zijn te allen tijde vrijblijvend en gelden af fabriek zodra de goederen in vrachtwagen of spoorwagon zijn geladen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de vrachtkosten voor onze rekening zijn. Verpakking is gratis. Elke op voorschrift van de klant noodzakelijke speciale verpakking is voor rekening van de klant. De klant betaalt de behandelingskosten, vervoerkosten en douanekosten vooruit zonder zich op enige korting te kunnen beroepen.

(3.2.) De prijzen van onze goederen zijn nettoprijzen. Ze zijn exclusief btw. De op de factuurdatum geldende btw wordt afzonderlijk op de factuur vermeld en toegevoegd.

(3.3.) De overeengekomen prijzen zijn van toepassing gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. Als langere levertermijnen zijn overeengekomen, of als de levering niet binnen 3 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract kan plaatsvinden op grond van een aan de klant toerekenbare oorzaak, en als de kosten van materialen, energie, arbeid of overige kosten tussentijds zijn veranderd, zijn onze op het moment van levering geldende verkoopprijzen van toepassing.

(4.) Betalingsvoorwaarden - Betalingsachterstand - Tegenvorderingen

(4.1.) Betaling dient direct na facturering of binnen de overeengekomen betalingstermijn plaats te vinden. Onze verkoopadviseurs, buitendienstmedewerkers en/of vertegenwoordigers kunnen alleen betalingen accepteren als zij in het bezit zijn van een overeenkomstige schriftelijke volmacht.

(4.2.) De factuur voor de geleverde goederen wordt direct bij levering overhandigd. Indien de klant de factuur niet met de levering ontvangt, is de klant verplicht ons binnen 8 dagen na levering om een factuur te vragen, bij gebreke waarvan de klant geen recht meer heeft op korting of enig andere betalingsvermindering.

(4.3.) Wissels en cheques worden uitsluitend bij inbetalinggeving geaccepteerd, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Verdisconterings-, incasso- en overige kosten komen voor rekening van de klant.

(4.4.) Indien de kredietwaardigheid positief wordt beoordeeld, kan betaling plaatsvinden via een SEPA-automatische incasso. De prenotificatie (vooraankondiging) kan meerdere debetnota's aankondigen. De termijn voor het versturen van de prenotificatie wordt verminderd van 14 dagen tot één dag. Dit vindt plaats door vermelding van de overeenkomstige gegevens op de factuur, resp. door het elektronisch versturen van de gegevens (samen met de factuurgegevens).

(4.5.) Indien de klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum of aan het einde van de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, wordt de klant ook zonder aanmaning in gebreke gesteld. In dat geval brengen wij vertragingsrente in rekening ter hoogte van 8% bovenop de basisrente. Alle door ons gemaakte aanmaningskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

(4.6.) De klant kan alleen een retentierecht inroepen voor vorderingen die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Retentie van betalingen is niet toegestaan, indien de aanspraak op retentie op een ander contract is gebaseerd.

(4.7.) Vorderingen van de klant tegen ons kunnen uitsluitend met onze voorafgaande toestemming aan derden worden overgedragen of verpand.

(5.) Leveringsvoorwaarden - Levertermijnen - Gevolgen van in gebreke blijven

(5.1.) Zoals gebruikelijk in de branche, kunnen meer- of minderleveringen tot 5% in geval van standaardplaten en tot 10% in geval van speciale platen, in onze facturen worden opgenomen.

(5.2.) Wij hebben binnen redelijke grenzen het recht om deelprestaties te leveren; elke deelprestatie geldt als een afzonderlijke transactie.

(5.3.) Wij spannen ons in om overeenkomstig de opgegeven termijnen te leveren. De opgegeven termijnen zijn echter slechts indicatief.

(5.4.) De levertermijnen gaan in op de datum van onze opdrachtbevestiging. De levertermijnen gelden met berichtgeving van de verzendingsgereedheid als nageleefd wanneer verzending onmogelijk is om ons niet toerekenbare redenen. Indien de klant de goederen zelf afhaalt, hebben de levertermijnen en deadlines betrekking op de datum waarop wij de goederen verzendklaar hebben gemeld.

(5.5.) Naleving van de termijnen voor leveringen en diensten veronderstelt dat de klant de uit het contract voortvloeiende verplichtingen nakomt.

(5.6.) Indien niet-naleving van de termijn voor leveringen en diensten aantoonbaar is terug te voeren op mobilisatie, oorlog, opstand, staking, uitsluiting of het optreden van onvoorziene obstakels, wordt de termijn overeenkomstig aangepast.

(5.7.) Indien wij door ons toerekenbare omstandigheden in gebreke blijven met leveringen of diensten, heeft de klant voor elke volledige week recht op een vaste schadevergoeding ter hoogte van 1% van de nettowaarde van de desbetreffende levering of dienst, tot een maximum van 10% van de nettowaarde van de desbetreffende levering of dienst.

(5.8.) Indien de klant ons, nadat wij al in gebreke zijn gebleven, een passende termijn stelt, heeft de klant het recht om het contract op te zeggen als deze termijn zonder resultaat is verstreken. De klant heeft alleen recht op schadevergoeding in plaats van prestatie ter hoogte van de voorzienbare schade, als ons in gebreke blijven het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

(6.) Verzending - Risico-overgang

(6.1.) Verzending vindt plaats op kosten en voor risico van de klant. Verzendklaar gemelde goederen moeten op de afgesproken datum direct door de klant worden afgeroepen. Anders gaat het risico direct over op de klant en hebben wij het recht deze goederen naar eigen inzicht en op kosten van de klant op te slaan.

(6.2.) Voorts zal het risico - met inbegrip van het risico op beslaglegging - overgaan op de klant, zodra de goederen onze fabriek of ons magazijn hebben verlaten of zijn overgedragen aan een vervoersmiddel, inclusief onze eigen transportmiddelen, een expediteur of transporteur, en weliswaar ongeacht wie de vrachtkosten draagt. Dit is ook van toepassing indien deelleveringen worden gedaan of indien wij ook andere diensten hebben overgenomen, zoals verzendkosten of de daadwerkelijke levering.

(7.) Vertraagde aanvaarding van levering - Levering op afroep

(7.1.) Indien onze klant de levering niet aanvaardt, is de klant desondanks verplicht de aan de levering gerelateerde betalingen te voldoen, alsof levering wel heeft plaatsgevonden. Dit is eveneens van toepassing indien de goederen zijn besteld voor levering op afroep en de klant de levering of de overeengekomen deellevering niet binnen de contractueel overeengekomen periode afroept.

(7.2.) De klant is verplicht ons alle door de vertraging veroorzaakte schade te vergoeden, met inbegrip van eventuele extra kosten.

(7.3.) Indien de klant ondanks een door ons schriftelijk ingediend verzoek, zijn verplichting niet nakomt om de levering te aanvaarden of op te roepen binnen een door ons gestelde passende termijn, dan hebben wij het recht om de uitvoering van het contract af te wijzen en schadevergoeding in plaats van prestatie te vragen. Onze leververplichting met betrekking tot de nog niet aanvaarde levering komt te vervallen. Hetzelfde geldt voor de nog niet afgeroepen (deel)leveringen en voor eventueel toekomstig nog af te roepen (deel)leveringen.

(8.) Vorderingen van de klant op basis van gebreken en recht op schadevergoeding van de klant

(8.1.) Vorderingen van de klant op basis van gebreken, veronderstellen dat de klant zijn volgens paragraaf 377 van het Duitse wetboek van koophandel verschuldigde onderzoeks- en kennisgevingsverplichtingen naar behoren is nagekomen.

(8.2.) Afwijkingen zoals hierboven vermeld bij punt (2.2.) worden niet als gebreken beschouwd. Voor het overige bepaalt alleen onze productbeschrijving de overeengekomen specificaties zoals vastgelegd in paragraaf 434 lid 1 zin 3 van het Duits burgerlijk wetboek. Openbare uitingen, aanbevelingen of reclame-uitingen vertegenwoordigen geen contractuele indicatie van de kwaliteit van de goederen. Vorderingen op basis van gebreken gelden alleen als zodanig indien een gebrek is opgetreden hoewel de goederen volgens onze aanwijzingen zijn geplaatst/gemonteerd en onderhouden en uitsluitend zijn onderworpen aan normaal gebruik, en indien het gebrek niet het gevolg is van normale slijtage van de goederen of afzonderlijke onderdelen hiervan. Immateriële afwijkingen van de goederen in kleur, coating, oppervlaktestructuur, textuur en/of afmetingen/hoekprecisie zijn geen basis voor vorderingen op basis van gebreken.

(8.3.) Indien er sprake is van gebreken in de goederen of diensten waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij naar eigen inzicht het recht een dergelijk gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. Wij zijn verplicht de hiervoor noodzakelijke kosten te dragen, in het bijzonder de transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, tenzij deze toenemen als gevolg van het feit dat de levering of dienst op een andere plaats moet plaatsvinden dan de plaats van nakoming.

(8.4.) De klant moet ons de gelegenheid en de redelijkerwijs benodigde tijd geven om het gebrek te verhelpen. Indien de klant dit weigert, vervalt de aansprakelijkheid voor gebreken.

(8.5.) Indien wij niet bereid of niet in staat zijn om het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen, indien om ons toerekenbare redenen vertraging wordt opgelopen die langer duurt dan een passende termijn, of indien het verhelpen van het gebrek of de vervangende levering op een andere wijze mislukt, dan heeft de klant naar zijn keuze het recht het contract op te zeggen of de betaling te verminderen.

(8.6.) Tenzij hieronder anders aangegeven, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht om welke rechtsgronden - uitgesloten. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor het derven van winst of andere geldelijke verliezen van de klant.

(8.7.) De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens punt (8.6.) is niet van toepassing indien de schade voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid. Voorts is deze niet van toepassing indien wij verplicht zijn tot schadevergoeding als gevolg van het defect van een gegarandeerde eigenschap. Voorts is deze niet van toepassing indien wij op grond van plichtsverzuim van onze zijde aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding vanwege inbreuk op leven, lijf of gezondheid van de klant. Indien wij vanwege schending van een kardinale verplichting of een essentiële contractuele verplichting verplicht zijn tot schadevergoeding, is onze schadevergoedingsverplichting beperkt tot de contractueel voorzienbare schade.

(8.8.) Verjaring van vorderingen op basis van gebreken en recht op schadevergoeding

(8.8.1) Vorderingen op basis van gebreken verjaren in principe na één jaar. Indien de geleverde goederen overeenkomstig hun gangbare toepassing voor een bouwwerk zijn gebruikt en indien de desbetreffende goederen de oorzaak zijn van de gebrekkigheid van dit bouwwerk, bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar, tenzij de geleverde goederen voor een bouwwerk zijn gebruikt op basis van een contract, waarin deel B van het Duitse aanbestedingsreglement voor diensten en leveringen in de bouw (Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)) volledig is opgenomen. In dat geval gelden de kortere verjaringstermijnen van het VOB/B. De verjaringstermijnen gaan in bij levering van de goederen.

(8.8.2) Indien wij een gebrek met opzet hebben verzwegen, gelden in plaats van de hierboven bij (8.8.1) vermelde termijnen, de wettelijke verjaringstermijnen.

(8.8.3) De verjaringstermijnen gelden in principe ook voor het recht op schadevergoeding en in het bijzonder voor de vergoeding van gevolgschade. Indien wij echter met opzet hebben gehandeld, er sprake is van vorderingen op grond van onrechtmatige daad, vorderingen volgens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid of vorderingen vanwege inbreuk op leven, lijf of gezondheid van de klant, gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

(9.) Verhaal van de klant volgens paragraaf 478 van het Duits burgerlijk wetboek

Wij verlenen onze klant het recht op verhaal volgens paragraaf 478 van het Duits burgerlijk wetboek in overeenstemming met het volgende:

(9.1.) Verhaal volgens paragraaf 478 van het Duits burgerlijk wetboek veronderstelt dat onze klant zijn volgens paragraaf 377 van het Duits wetboek van koophandel verschuldigde onderzoeks- en kennisgevingsverplichtingen naar behoren is nagekomen.

(9.2.) Als de klant de door ons nieuw vervaardigde goederen op grond van de voorschriften over de verkoop van consumentengoederen volgens paragrafen 474 ff. van het Duits burgerlijk wetboek BGB als gevolg van gebrekkigheid moest terugnemen of indien de klant een verminderde prijs van zijn afnemer moest accepteren, zullen wij de klant op basis van de door ons in rekening gebrachte aankoopprijs eveneens de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk vergoeden, indien de goederen reeds gebrekkig waren op het tijdstip van risico-overgang aan de klant.

(9.3.) De vordering van de klant op vergoeding van de kosten is beperkt tot vergoeding van kosten op basis van kostprijs, die de klant tegenover zijn afnemer naar omstandigheden noodzakelijk mocht achten.

(9.4.) Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

(10.) Onmogelijkheid - Aanpassing van het contract

(10.1.) Indien het van begin af aan voor ons onmogelijk is om de levering of dienst uit te voeren, wordt onze aansprakelijkheid bepaald door de wettelijke voorschriften.

(10.2.) Indien de levering of dienst voor ons onmogelijk wordt, dan gelden de algemene rechtsbeginselen, onder de volgende voorwaarden: Indien de onmogelijkheid ons toerekenbaar is, heeft de klant het recht op schadevergoeding. De aanspraak op schadevergoeding van de klant is echter beperkt tot de potentieel voorzienbare schade. Het recht van de klant om het contract op te zeggen blijft onaangetast.

(10.3.) Indien onvoorzienbare gebeurtenissen volgens punt (5.6.) de economische betekenis of de inhoud van de levering of dienst aanzienlijk veranderen of een aanzienlijk gevolg hebben voor ons bedrijf, dan wordt het contract op redelijke basis en te goeder trouw aangepast. Indien een dergelijke aanpassing om economische redenen niet kan worden verwacht, hebben wij het recht het contract op te zeggen. Als wij gebruik willen maken van dit recht op opzegging, zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen zodra wij kennis hebben van de draagwijdte van de gebeurtenis. Dit recht op opzegging is ook van kracht als reeds eerder een uitbreiding van de levertijd met de klant was overeengekomen.

(11.) Overige aansprakelijkheid

(11.1.) Aanspraak op schadevergoeding die verdergaat dan is voorzien volgens punt (5.7.), (5.8.), (8.6.), (8.7.), (8.8), (10.1) en (10.2), is uitgesloten, ongeacht het rechtskarakter van de aanspraak.

(11.2.) De regeling conform paragraaf (11.1) geldt niet voor aanspraken conform paragrafen 1, 4 van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid.

(11.3.) Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

(12.) Eigendomsvoorbehoud

(12.1.) Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde goederen tot onze contractpartner alle, ook toekomstige vorderingen heeft betaald, die voortkomen uit onze contractuele relatie. Bij meerdere vorderingen geldt ons eigendomsvoorbehoud als zekering voor de saldovordering, ongeacht of afzonderlijke leveringen van goederen al volledig zijn betaald.

(12.2.) De klant heeft het recht over de aangekochte goederen te beschikken bij normale bedrijfsuitoefening of deze in voorkomend geval in te bouwen bij derden. Vorderingen die voor de klant ontstaan ten gevolge van de doorverkoop van goederen of in voorkomend geval in samenhang met de inbouw van goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen (ongeacht om welke rechtsgrond, in het bijzonder met inbegrip van vorderingen op grond van aangenomen werk), worden door de klant nu al bij voorbaat aan ons overgedragen ter hoogte van de ons verschuldigde aankoopprijs. Wij aanvaarden een dergelijke overdracht. De klant blijft gerechtigd tot het innen van deze vorderingen, zolang hij zijn verplichtingen tegenover ons vervult. De klant draagt hierbij nu al vorderingen op schadevergoeding aan ons over op verzekeringsmaatschappijen of op derden die voortkomen uit schade aan de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen. Ook deze overdracht aanvaarden wij.

(12.3.) Combinatie, verwerking, montage of enig ander gebruik van de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen, vindt uitsluitend ten behoeve van ons plaats. Indien de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verwerkt, gecombineerd of vermengd met goederen die eigendom zijn van derden, zijn wij gerechtigd tot mede-eigendom van het nieuwe object of mengsel, in verhouding tot de waarde van onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen plus de waarde van het eindproduct op het tijdstip van verwerking, combinatie of vermenging.

(12.4.) Indien de klant het contract schendt, in het bijzonder in geval van wanbetaling, hebben wij het recht de goederen terug te nemen en 15% van de waarde van het contract in rekening te brengen voor onze aan de terugname verbonden kosten. De klant heeft de mogelijkheid aan te tonen dat de kosten substantieel lager zijn of dat deze geheel niet zijn ontstaan. Wij behouden ons het recht voor om claims in te dienen voor hogere schade.

(12.5.) De door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen niet worden verpand of als garantie worden afgestaan door onze klant, totdat de klant al zijn verplichtingen tegenover ons is nagekomen. Onze contractpartner is bovendien verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien er sprake is van een verpanding, een aanvraag tot een insolventieprocedure of overige zaken van juridische relevantie, die onze rechten kunnen aantasten. Indien betalingen worden opgeschort, moeten de goederen zonder enig specifiek verzoek hierom worden gescheiden en aan ons beschikbaar worden gesteld.

(13.) Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

(13.1.) Plaats van uitvoering voor beide partijen is Grafenau/Elsenthal.

(13.2.) Vooropgesteld dat de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, zal Grafenau/Elsenthal exclusief bevoegd zijn voor alle eventuele rechtsgeschillen die voortkomen uit dit contract of uit het ontstaan of de werking hiervan, met inbegrip van wissel- en chequeprocedures. Wij behouden ons echter het recht voor om de contractpartner te dagvaarden voor het gerecht van de plaats waar deze gevestigd is.

(13.3.) Het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht is van kracht met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Algemene voorwaarden downloaden